Durain

[ทุเรียนเงินล้าน][bsummary]

Date Palm

[อินทผลัม][twocolumns]

Cactus

[แคคตัส][bleft]

Adenium

[ชวนชม][bsummary]

Garden

[จัดสวน][bsummary]

ระบบให้น้ำโซล่าร์เซลล์อัจฉริยะ คุมการให้น้ำทุเรียนแม่นยำ ตอบโจทย์ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

กรมวิชาการเกษตร โชว์เทคโนโลยีระบบให้น้ำทุเรียนพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะคุมการให้น้ำทุเรียนแม่นยำ ตอบโจทย์ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

 

นางสาวขนิษฐ์ หว่านณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  การวิจัยและพัฒนาระบบให้น้ำทุเรียนพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรที่ปลูกทุเรียน โดยสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้น้ำสำหรับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) เพื่อเป็นพลังงานทดแทนทางการเกษตรควบคุมปริมาณการให้น้ำต่อวันตามความต้องการของพืชอย่างแม่นยำ  เพราะในปัจจุบันแผงโซลาร์เซลล์มีราคาถูกลง อีกทั้งยังสามารถใช้ในแปลงที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงได้อีกด้วย  

โดยระบบให้น้ำทุเรียนพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะนี้ไม่ต้องลงทุนสร้างหอสูงวางถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสามารถปรับใช้กับทุกสภาพการดำเนินการทางการเกษตร  ถ้าเปลี่ยนชนิดพืช ระยะปลูก ภูมิภาค ก็สามารถทำได้ง่าย

 

รูปแบบเทคโนโลยีนี้ควบคุมการจ่ายน้ำด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว Arduino Mega 2560 และเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยภาษา Matlab Simulink เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้  และยังลดต้นทุนในการสร้างหอสูงโดยจะใช้ถังน้ำขนาดเพียง 200 ลิตรปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นไปเก็บไว้ และยังไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่จำนวนมากเพื่อใช้ในการสูบน้ำขึ้นจากสระจะช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและยังลดต้นทุนอีกด้วย

 

ระบบให้น้ำพลังแสงอาทิตย์อัจฉริยะนี้ได้นำไปใช้ในการควบคุมการให้น้ำแปลงทุเรียนในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ซึ่งปลูกทุเรียน 1 ไร่ จำนวน 24 ต้น ระยะปลูก 8x9 เมตร สามารถควบคุมการให้น้ำทุเรียนได้อย่างถูกต้อง  โดยระบบควบคุมด้วยสมองกลฝังตัวจะควบคุมการทำงานของวาล์วไฟฟ้าให้จ่ายน้ำครั้งละ 50 ลิตร  ส่วนจำนวนครั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการน้ำของทุเรียน   ในภาคปฏิบัติถ้าแสงแดดเพียงพอจะให้น้ำอย่างต่อเนื่อง  ถ้าแสงแดดน้อยก็จะหยุดการให้น้ำ และจะกลับมาให้น้ำใหม่เมื่อแสงแดดเพียงพออีกครั้ง   

การให้น้ำทุเรียนตามความต้องการของทุเรียนในแต่ละวัน จะใช้ข้อมูลจากการทดลองของนักวิชาการเกษตรของกรมวิชาการเกษตรซึ่งจะต่างกันไปตามช่วงอายุของทุเรียน และช่วงพัฒนาการของทุเรียน ตั้งแต่การเตรียมต้นจนการเก็บเกี่ยวและจะต่างกันตามภูมิภาคอีกด้วย

 

ระบบให้น้ำทุเรียนพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะระบบนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในการจัดการน้ำในการเกษตร ซึ่งจะส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย

 

กรมวิชาการเกษตรมีแผนการนำระบบให้น้ำทุเรียนพลังงานแสงอาทิตย์นี้ไปใช้ในพื้นที่การเกษตรอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำและพลังงานในการเกษตรเป็นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจสีเขียว ตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (BCG Economy Model) โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปัญหามลภาวะ ลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพของผลผลิต

 

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตรโทรศัพท์ 02-940-5791